Звіт про проведену роботу

щодо запобігання та протидії корупції

у Головному управлінні статистики у Полтавській області

за 2017 рік

 

1. Відомості про:

1.1. Порушення вимог антикорупційного законодавства.

В Головному управлінні статистики у 2017 році не було виявлено порушень вимог антикорупційного законодавства, протоколів про вчинення адміністративних правопорушень на посадових осіб складено не було. Звернення від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції до Головного управління статистики не надходили. Інформація про вчинення державними службовцями корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, зокрема, порушень спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям або проходженням державної служби, до Головного управління статистики не надходила.

1.2. Наявність корупційних ризиків за напрямами діяльності Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів та вжиті заходи щодо їх усунення чи послаблення негативного впливу.

На виконання доручення голови Державної служби статистики України від 19 грудня 2016 року № 24-4/47-16 та відповідно до наказу Головного управління статистики у Полтавській області від 10 січня 2017 року № 06 “Про проведення оцінки корупційних ризиків”, керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, та положенням про Головне управління статистики у Полтавській області було створено комісію з оцінки корупційних ризиків та у період з 11 по 24 січня 2017 року проведено оцінку корупційних ризиків у Головному управлінні статистики у Полтавській області.

В результаті аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища, зокрема, найбільш вразливих до ризиків сфер та напрямків діяльності, а саме: управління персоналом, проведення процедури закупівель, робота з респондентами та користувачами статистичної інформації, система внутрішнього контролю та дотримання вимог, встановлених Законом України “Про запобігання корупції”, наявних корупційних ризиків, зокрема, таких як: конфлікт інтересів, недоброчесність державних службовців, безконтрольність з боку керівництва, наявність дискреційних повноважень за напрямами діяльності Головного управління статистики у 2017 році не виявлено.

1.3. Результати проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

Відповідно до статей 56-58 Закону України “Про запобігання корупції” згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171, протягом 2017 року в Головному управлінні статистики була проведена перевірка відомостей щодо однієї особи.

За результатами спеціальної перевірки, інформації, що перешкоджає зайняттю посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком, не виявлено.

1.4. Дотримання вимог фінансового контролю.

Згідно з вимогами статті 45 Закону України “Про запобігання корупції” (далі − Закон) особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі − Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі − декларація), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

З метою надання допомоги працівникам Головного управління статистики щодо заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларації за 2016 рік головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводилась роз’яснювальна робота щодо застосування окремих положень Закону України “Про запобігання корупції” стосовно заходів фінансового контролю, державні службовці структурних та відокремлених підрозділів були забезпечені відповідними методичними матеріалами.

Верховна Рада України 23 березня 2017 року прийняла Закон № 1975-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих категорій посадових осіб”. Закон набрав чинності 30 березня 2017 року. Згідно з цим законом граничні терміни для подання е-декларації для різних категорій декларантів стали різними. Зокрема:

до 1 квітня 2017 року декларації повинні були подати суб’єкти, які станом на 01 вересня 2016 року займали згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище та які вже подавали щорічну декларацію за 2015 рік;

до 1 травня 2017 року – всі інші суб`єкти декларування (в тому числі ті, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, до 1 вересня 2016 року).

Станом на 01 травня 2017 року кількість суб’єктів декларування (державних службовців, які перебували у трудових відносинах) в Головному управлінні статистики становила 224 особи, у тому числі, службових осіб, які займали згідно зі статтею 50 Закону відповідальне та особливо відповідальне становище – 63 особи.

Випадків неподання чи несвоєчасного подання вказаними суб’єктами декларацій за 2016 рік не було.

Здійснювався контроль за поданням декларацій особами, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави у 2016 році, чисельність яких становила 15 осіб. За результатами перевірки порушень щодо виконання цими особами вимог частини другої статті 45 Закону не виявлено, а саме, всі особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, вчасно подали декларації за минулий рік.

Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, та особами, які претендували на зайняття посад державної служби, протягом 2017 року не виявлено.

 1.5. Результати участі у проведенні:

- юридичної експертизи проектів актів, що видаються Головним управлінням статистики, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та вжиті заходи у разі їх виявлення.

Відповідно до п. 10 Положення про Головне управління статистики у Полтавській області, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 30 вересня 2015 року № 243 (у редакції наказу Державної служби статистики України від 21.08.2017 № 223), Головне управління статистики в межах своїх повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання.

З метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та вжиття відповідних заходів у разі їх виявлення, ретельно розглядаються усі проекти наказів організаційно-розпорядчого характеру, що розробляються в Головному управлінні статистики, погоджуються (візуються головними спеціалістами з питань правової роботи і запобігання та виявлення корупції.

У 2017 році в наказах організаційно-розпорядчого характеру, що видані Головним управлінням статистики, не було виявлено чинників, які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

– службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

У 2017 році в Головному управлінні статистики відсутні причини та умови, що сприяють вчиненню корупційних діянь, тому службові розслідування (перевірки) щодо порушень вимог антикорупційного законодавства не проводились.

1.6. Проведену роз’яснювальну роботу серед працівників Головного управління статистики, у т. ч. про заходи, вжиті для підвищення рівня знань з питань запобігання корупції серед державних службовців, які працюють в Головному управлінні статистики.

В Головному управлінні статистики постійно підвищується кваліфікація державних службовців з питань дотримання основних положень антикорупційного законодавства, зокрема, проводяться навчання, семінари та інші комунікативні заходи профілактичного та просвітницького характеру, спрямовані на суворе додержання законів, недопущення використання своїх повноважень у корисливих цілях, підвищення особистої відповідальності та неприпустимість вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

У 2017 році з працівниками Головного управління статистики обговорювалися такі питання:

– “Методологія заповнення електронних декларацій”;

 “Порядок інформування Національного агентства про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування”;

– “Заборони і обмеження для державних службовців згідно Закону України “Про запобігання корупції”;

 “Алгоритм дій працівників у випадку встановлення наявності конфлікту інтересів”;

– “Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та усунення їх наслідків”;

 “Проблемні питання та найпоширеніші помилки при заповненні декларацій”;

 “Рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування”;

 “Шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у професійній діяльності державних службовців”;

 “Запобігання і протидія корупції при здійсненні посадових обов’язків”.

Постійно проводяться профілактичні заходи на шляху запобігання проявам корупції у відокремлених підрозділах Головного управління статистики шляхом надання їм методичної допомоги з цих питань.

З метою підвищення рівня знань законодавства з питань державної служби та запобігання і протидії корупції для працівників структурних підрозділів Головного управління статистики був проведений короткостроковий семінар з питань запобігання і протидії проявам корупції за участю викладачів кафедри державного управління і права Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Участь у семінарі взяла 81 особа, які в результаті отримали відповідні сертифікати.

Для керівників структурних підрозділів, кількість яких склала 49 осіб, були проведені курси підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції за професійною програмою. Лекції проводилися із елементами бесіди, тематичних дискусій, експрес опитування, використовувалися інтерактивні технічні засоби навчання.

Підсумковий контроль знань із загальної, функціональної та галузевої складових професійної програми підвищення кваліфікації з питань запобігання та протидії корупції здійснювався шляхом комплексного тестування, за результатами якого всі слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації в навчально-науковому інституті фінансів, економіки та менеджменту.

Усі працівники структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики ознайомлені з матеріалами щодо змін до законодавства в реалізації державної антикорупційної політики.

2. Інформація щодо пропозицій, наданих відповідальними особами начальнику Головного управління статистики, щодо удосконалення роботи в управлінні із забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства.

З метою забезпечення виконання вимог антикорупційного законодавства начальнику Головного управління статистики внесено пропозиції, які включено до Плану заходів Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання і протидії корупції на 2017 рік, який був затверджений 21 грудня 2016 року.

3. Взаємодія з громадськістю з питань запобігання корупції.

З метою підвищення ефективності роботи Головного управління статистики у сфері запобігання і протидії корупції, профілактики та попередження причин і умов, які сприяють її проявам в органах державної статистики, в Головному управлінні статистики запроваджено щомісячну пряму телефонну лінію на тему: “Боротьба з корупцією” за участю головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції (другий четвер місяця з 15.00 до 17.00 за телефоном (0532) 52-79-66).

Протягом 2017 року забезпечувалося функціонування та оновлення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, на якому, зокрема, були представлені показники роботи з питань запобігання та виявлення корупції за 2016 рік, інформація про посадових осіб, яким можна повідомити про факт корупції, графік проведення прямої телефонної лінії на тему: “Боротьба з корупцією” в Головному управлінні статистики у Полтавській області, нормативно-правові акти та методичні матеріали з питань протидії корупції, роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів з питань протидії корупції, роз’яснення окремих положень нормативно-правових актів НАЗК, план заходів Головного управління статистики у Полтавській області щодо запобігання та виявлення корупції на 2017 рік, методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пам’ятка щодо заборон і обмежень для державних службовців згідно Закону України “Про запобігання корупції” та результати перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій за 2016 рік в Головному управлінні статистики у Полтавській області.

Постійно здійснювався контроль щодо наявності звернень від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян про факти корупції.

4. Участь в соціологічних дослідженнях, що проводилися державними та недержавними науково-дослідними установами на замовлення Головного управління статистики, з питань поширення корупції та їх результати.

Працівники Головного управління статистики до проведення соціологічних досліджень з питань поширення корупції не залучались.

5. Відомості щодо працівників Головного управління статистики, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

у Головному управлінні статистики у 2017 році відсутні випадки порушень антикорупційного законодавства та притягнень до відповідальності працівників за вчинення корупційних правопорушень не було.

6. Результати проведення іншої роботи, передбаченої річним планом антикорупційних заходів.

Питання щодо стану виконання вимог антикорупційного законодавства та попередження корупційних правопорушень виносяться на засідання колегії Головного управління статистики.

Відповідно до плану роботи колегії Головного управління статистики розглядалися такі питання:

–  23.02.2017 – “Про виконання роботи щодо запобігання проявів корупції у Головному управлінні статистики у Полтавській області за 2016 рік”;

–  27.07.2017 – “Про виконання роботи щодо запобігання проявів корупції у Головному управлінні статистики у Полтавській області у І півріччі 2017 року”.

Прийняття на роботу державних службовців здійснювалось на засадах неупередженого конкурсного відбору відповідно до вимог чинного законодавства.

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 2, частини четвертої статті 5 Закону України “Про очищення влади” в Головному управлінні статистики у Полтавській області у 2017 році було проведено перевірку 4-х новоприйнятих працівників. Запити про проведення перевірки були надіслані до Головного управління ДФС у Полтавській області та СБУ.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що до жодного з цих працівників не застосовуються заборони, передбачені частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”.

Підсумовуючи вищенаведене можна зазначити, що злагоджена робота і постійний цілеспрямований контроль за дотриманням антикорупційного законодавства є основними факторами того, що випадки корупційних діянь в Головному управлінні статистики у Полтавській області відсутні, тому й випадки порушення антикорупційного законодавства та притягнень до відповідальності працівників за вчинення корупційних правопорушень у 2017 році теж відсутні.

 

 

 

 

Дата останньої модифікації: 2/01/2018