Звіт про результати діяльності Головного управління статистики

у Полтавській області за 2016 рік

І. Загальна інформація

Головне управління статистики у Полтавській області (далі – Головне управління статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики в області.

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень), а також відокремлені підрозділи (районний рівень) – управління (відділи, сектори) статистики у районах (місті) (далі – У(В, С)С у районах (місті)).

У 2016 році Головне управління статистики, відповідно до завдань, визначених Положенням про Головне управління статистики у Полтавській області, а також згідно з пріоритетами Стратегії розвитку державної статистики на період до 2017 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року № 145-р (далі – Стратегія-2017), здійснювало свою діяльність із застосуванням процесно-орієнтовного підходу до вироблення статистичної інформації та організації статистичної діяльності за такими основними напрямами:

– організація і проведення державних статистичних спостережень (далі – ДСС) за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в області;

– моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи органів державної статистики;

– установлення партнерських стосунків із респондентами ДСС, забезпечення достовірності статистичних даних;

– підготовка пропозицій щодо удосконалення звітно-статистичної документації та статистичної інфраструктури;

– впровадження новітніх інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації.

Пріоритетними напрямами вдосконалення діяльності Головного управління статистики у 2016 році визначено сприяння забезпеченню задоволення потреб користувачів статистичної інформації та підтримка партнерських стосунків з респондентами.

ІІ. Основні підсумки діяльності

1. Організація та проведення державних статистичних спостережень

Згідно з планом державних статистичних спостережень на 2016 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 березня 2016 року № 201-р, з урахуванням технологічної програми державних статистичних спостережень на 2016 рік, затвердженої наказом Держстату від 17 травня 2016 року № 76, на виконання Закону України “Про державну статистику” Головним управлінням статистики у 2016 році здійснювалось збирання й опрацювання даних за 127 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально організованих ДСС. Усього у звітному періоді органи державної статистики області отримали від респондентів 341,6 тис. звітів. Збирання та опрацювання статистичної інформації здійснювалися як на обласному, так і на районному рівнях.

З метою отримання інформації для комплексного дослідження рівня матеріального добробуту населення, отримання даних щодо складу та структури робочої сили, напрямів діяльності населення, визначення реального рівня безробіття, діяльності населення у сфері сільського господарства проводилися вибіркові обстеження умов життя домогосподарств, економічної активності та сільськогосподарської діяльності населення. У 2016 році в обстеженні умов життя (за результатами першого квартального інтерв’ю) взяли участь 375 домогосподарств, у обстеженні сільськогосподарської діяльності населення (за результатами базового інтерв’ю) – 1367 домогосподарств, з питань економічної активності населення – щомісячно в середньому 530 домогосподарств.

Для вивчення цінової ситуації на споживчому ринку області працівниками статистики проводились спостереження за змінами споживчих цін (тарифів) відповідно до споживчого набору, який уключав 335 найменувань товарів (послуг)-представників. Збір інформації про ціни відбувався у 4 міських поселеннях області – містах Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, які були відібрані Держстатом, залежно від чисельності міського населення, представництва у соціально-економічному і географічному положенні, фактору насиченості споживчого ринку товарами та послугами.

Упродовж 2016 року постійно проводилась актуалізація цифрових векторних карт міст обласного значення Полтавської області, здійснювався комплекс робіт, пов’язаних із використанням ГІС-технологій для переписного районування території районів та міст обласного значення.

Продовжувалось здійснення комплексу заходів щодо організації належного зберігання створеної матеріально-технічної бази Всеукраїнського перепису населення.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року № 581” від 16 грудня 2015 року № 1323-р термін проведення Всеукраїнського перепису населення зазначений на 2020 рік.

Відповідно до Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) протягом 2016 року Головним управлінням статистики здійснювалося ведення ЄДРПОУ на обласному рівні. Щомісячно виконувалися роботи з актуалізації переліку місцевих одиниць на основі даних ДСС.

Станом на 01 січня 2017 року в ЄДРПОУ по області значилося 31227 юридичних осіб, які включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Упродовж 2016 року до ЄДРПОУ включено 1818 юридичних осіб, вилучено – 784. У 2016 році видано 1213 платних витягів, 50 довідок про визначення класифікаційних даних фізичним особам-підприємцям.

У 2016 році здійснювалося ведення статистичного реєстру АГРО, який є одним із найважливіших інформаційних джерел для організації та проведення ДСС сільськогосподарських товаровиробників. Станом на 01 листопада 2016 року в Реєстрі сільськогосподарських товаровиробників АГРО в частині фермерських господарств нараховувалося 1804 діючих суб’єктів господарювання, в частині сільськогосподарських підприємств (крім фермерських господарств) – 639.

З метою скорочення звітного навантаження на респондентів, уникнення дублювання інформаційних потоків органи державної статистики активно використовували адміністративні джерела даних для складання статистичної інформації. Відповідно до укладених угод та інших документів про взаємообмін інформаційними ресурсами Головне управління статистики у 2016 році отримувало інформацію від спеціально уповноважених на це органів області.

Головне управління статистики приймало участь у роботах з формування сукупностей одиниць ДСС на 2017 рік. В межах робіт з актуалізації затверджених сукупностей до Держстату систематично надавалися пропозиції щодо довключення/виключення підприємств, а також зміни ознаки їх звітування.

З метою поліпшення організації ДСС та покращення якості статистичних даних Головне управління статистики брало участь у роботах, пов’язаних зі здійсненням інвентаризації ДСС, які проводитимуться у 2018 році. Під час інвентаризації Держстату були надані пропозиції з удосконалення 10 ДСС за такими розділами статистики та тематиками статистичного виробництва, як: ринок праці, правосуддя та злочинність, тенденції ділової активності, внутрішня торгівля, сільське, лісове та рибне господарство, промисловість, туризм, навколишнє середовище.

2. Поширення інформації та комунікації

Основним джерелом поширення інформації в Головному управлінні статистики залишається веб-сайт управління (http://pl.ukrstat.gov.ua/).

На цьому інтернет-ресурсі у вільному доступі розміщується уся статистична інформація та публікації, які готувалися відповідно до плану державних статистичних спостережень.

Для зручності користувачів у розділі “Публікації” веб-сайту розміщено “Каталог офіційних статистичних публікацій Головного управління статистики у Полтавській області у 2016 році”, бюлетень “Соціально-економічне становище Полтавської області”, презентаційні версії статистичних збірників. Також на сайті представлені річні план-графіки оновлення матеріалів розділів “Статистична інформація” та “Експрес-випуски”.

Для забезпечення відкритості та доступності статистичної інформації активно використовувалися можливості веб-сайту. Його удосконалення сприяло зростанню популярності. Так, протягом 2016 року на головній сторінці офіційного веб-сайту створено календар оприлюднення інформації, який щомісячно оновлюється; удосконалено розділ “Експрес-випуски”.

У 2016 році зафіксовано 116,4 тис. відвідувань, що на 40,6 тис. перевищило рівень попереднього року.

З метою інформування органів державної влади, місцевого самоврядування та громадськості щодо економічного, соціального та екологічного становища в області, містах обласного значення та районах у 2016 році Головним управлінням статистики в установлені терміни було підготовлено та оприлюднено 225 експрес-випусків, 440 статистичних бюлетенів, 12 статистичних доповідей та 10 збірників.

Для висвітлення результатів ДСС Головним управлінням статистики проводилась робота із засобами масової інформації. Упродовж звітного року редакціям обласних і місцевих друкованих та Інтернет-видань регулярно направлялися повідомлення про соціально-економічне становище Полтавщини, а також прес-випуски з різної тематики. Так, у 2016 році було 855 раз оприлюднено повідомлення “Соціально-економічне становище області/міста (району)”, 30 раз – прес-випуски з окремих питань. Крім того, працівниками органів державної статистики здійснено 3 виступи по радіо та на телебаченні.

Упродовж звітного року здійснювалися заходи щодо поліпшення взаємодії органів державної статистики з користувачами статистичної інформації. Так, було проведено 2 круглих столи щодо можливостей забезпечення користувачів інформацією з економічної, демографічної та соціальної статистики.

Протягом 2016 року надано 696 відповідей на запити користувачів статистичної інформації щодо отримання статистичних продуктів (інформації) та роз’яснень стосовно статистичної методології та організації ДСС. Крім того, відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення права на отримання публічної інформації Головним управлінням статистики було опрацьовано та надано відповіді на 134 запити, із них від громадян – 66, юридичних осіб – 22, засобів масової інформації – 4, громадських організацій – 42.

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України “Про звернення громадян” та на виконання Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” у Головному управлінні статистики проводилася відповідна робота щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмове звернення, особистий прийом та обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді. У 2016 році до органів державної статистики області надійшло 32 звернення. Серед звернень громадян 100% складають заяви. Скарги, пропозиції та зауваження у 2016 році відсутні.

Для більш поглибленого вивчення попиту та визначення ступеня задоволення всіх категорій користувачів статистичними даними проводяться  анкетні опитування. Разом з Держстатом було проведено 5 анкетних опитувань користувачів. Тематика анкетних опитувань стосувалася інформації зі статистики ринку праці, сільського, лісового та рибного господарства, навколишнього середовища. У анкетних опитуваннях взяли участь представники органів державної влади, наукової діяльності та освіти. Результати опитувань розміщено на веб-сайті в розділі “Анкетні опитування користувачів”.

3. Взаємодія з респондентами

Пріоритетним напрямком роботи з респондентами залишається налагодження партнерських відносин та забезпечення достовірності первинних статистичних даних.

Діяльність органів державної статистики спрямована на зменшення звітного навантаження на респондентів. Так, вже четвертий рік поспіль Держстат здійснює моніторинг звітного навантаження та щорічно проводить опитування респондентів. У 2016 році анкетне опитування проводилось за 25 формами ДСС, при цьому Головним управлінням статистики отримано та опрацьовано 204 анкети. За результатами анкетного опитування Держстатом було здійснено оцінку рівня звітного навантаження на респондентів при складанні ними форм ДСС та обраховано індекс задоволеності респондентів. Водночас з анкетуванням проводилось опитування (за 47 формами ДСС), метою якого було визначення переліку ДСС, які викликають у респондентів найбільшу зацікавленість, і вони хотіли б отримувати інформацію “зворотного зв’язку”, тобто дані за результатами проведення цих ДСС. Даним опитуванням було охоплено майже 3 тис. респондентів області, з яких 741 – виявив бажання отримувати таку інформацію.

На адреси респондентів, які висловили бажання отримати інформацію за результатами проведення ДСС за фф.№№ 1-підприємництво (річна), 1-підприємництво (коротка) (річна) та 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки) було надіслано інформаційне повідомлення, яке містило зведені дані зі структурної статистики по Україні в цілому та по Полтавській області з деталізацією за видом економічної діяльності, та основних показників стосовно умов праці, пільг та компенсацій за роботу зі шкідливими умовами праці по Україні та Полтавської області, відповідно.

Крім того, за ініціативою Головного управління статистики проведено анкетне опитування підзвітних підприємств і організацій області з метою з’ясування думки респондентів ДСС за фф.№№ 1-підприємництво (річна) та 1-підприємництво (коротка) (річна) “Структурне обстеження підприємства” щодо складності заповнення, зручності подання форм, а також оцінки витрат часу на складання звітів, в якому взяли участь 138 респондентів. Повідомлення про результати опитування розміщено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Для інформування респондентів про проведення ДСС на головній сторінці веб-сайту Головного управління статистики розміщено Сервіс для респондентів, який дає можливість за ідентифікаційним кодом суб’єкта господарювання отримати інформацію про необхідність подання звітності до органу державної статистики, терміни, перелік та бланки форм, інструкції та роз’яснення щодо складання статистичної звітності.

З метою оперативного оповіщення респондентів на веб-сайті Головного управління функціонує розділ “Респондентам”, де розміщуються звітно-статистична документація, календар подання форм ДСС та фінансової звітності, інформація щодо змін в методології складання статистичної звітності тощо.

У рамках виконання заходів Плану дій щодо реалізації Стратегії-2017 в частині удосконалення системи збирання статистичної та фінансової звітності в Головному управлінні статистики та його відокремлених підрозділах збір та реєстрація статистичної та фінансової звітності від респондентів здійснюється за принципом “єдиного вікна”, організація роботи відбувається згідно вимог Регламенту збирання форм державної статистичної та фінансової звітності за принципом “єдиного вікна” Головного управління статистики, затвердженого наказом Головного управління статистики від 29 липня 2016 року № 71.

Всього через “Єдине вікно” у 2016 році державну статистичну та фінансову звітність подали 15,0 тис. респондентів, у тому числі 9,8 тис. респондентів подали звіти до відокремлених підрозділів. Кількість респондентів, які упродовж 2016 року подавали звіти у такий спосіб, зменшилась у порівнянні з 2015 роком на 17,1%. Перш за все це обумовлено активізацією підприємств щодо по-дання звітності в електронному вигляді.

У 2016 році Головним управлінням статистики забезпечено підтримку функціонування системи збирання статистичної та фінансової звітності в електронному вигляді з використанням мережі Інтернет та електронного цифрового підпису, як одного із напрямів використання новітніх інформаційних технологій у галузі статистики.

Протягом року проводилась робота з респондентами щодо надання консультацій та роз’яснень по роботі в системі електронної звітності.

За 2016 рік до Головного управління статистики надійшло 153,3 тис. електронних звітів від 7350 респондентів по 109 формах статистичної та фінансової звітності. Відсоток звітування в електронному вигляді на кінець 2016 року за кількістю статистичних звітів становив 76,1; за кількістю унікальних респондентів – 52,3.

Для встановлення партнерських відносин з респондентами та забезпечення достовірності первинних статистичних даних, їх повноти, та своєчасності надходження державної статистичної звітності було проведено 43 інструктивні наради з питань обліку та звітності. Крім того, працівники органів державної статистики області прийняли участь у 7 нарадах, які проводилися іншими установами. Респондентам було надіслано 1734 листа, з них 1460 повідомлень (нагадувань) про участь у ДСС (організаційного характеру), 154 інструктивних та методичних листа з питань запровадження нових/внесення змін до чинних ДСС та надано 120 відповідей на запити щодо участі у ДСС. Поряд з цим, 2060 респондентам було надіслано 3052 оглядових листа за результатами проведення ДСС у 2016 році, у тому числі 614 респондентам – 855 оглядових листів, які містять інформацію “зворотного зв’язку”; 99 респондентам було надано допомогу (консультативну підтримку) щодо проведення ДСС під час їх безпосереднього відвідування.

4. Вдосконалення і впровадження новітніх інформаційних технологій у галузі статистики

Основними напрямами впровадження інформаційних технологій у галузі статистики у 2016 році були: підтримка функціонування системи електронної звітності; впровадження Інтегрованої системи статистичної інформації (далі – ІССІ) в обробку статистичних даних; оновлення комплексів електронної обробки інформації; удосконалення програмного комплексу для первинної реєстрації статистичних звітів за принципом “Єдиного вікна”; забезпечення проведення відеоконференцій.

На виконання пункту 30 “Впровадження інтегрованої системи статистичної інформації, керованої метаданими” Стратегії-2017 забезпечувалась промислова експлуатація ф.№ 4-мтп (місячна) в ІССІ. З метою розгляду питання промислової експлуатації у 2016 році ф.№ 1-кб (місячна) в ІССІ проведено тестові випробування цієї форми шляхом уведення первинних даних за жовтень 2016 року та порівняння отриманих результатів обробки засобами комплексу електронної обробки інформації (далі – КЕОІ) та ІССІ.

Було підключено до ІССІ управління статистики у місті Кременчуці та Лубенському районі для введення первинних звітів за ф.№ 4-мтп (місячна).

Проводилися роботи з впровадження, використання і супроводження програмного забезпечення для автоматизації процесів збирання, опрацювання та передачі статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасних інформаційних технологій.

Здійснювався програмно-технічний супровід приймання статистичної звітності за принципом “Єдиного вікна” та доопрацювання програмного комплексу для первинної реєстрації статистичних звітів, які приймаються у Головному управлінні статистики та у відокремлених підрозділах.

Забезпечувався супровід, актуалізація інформаційних баз даних програмного сервісу “Пошук за ЄДРПОУ” для респондентів на веб-сайті ГУС.

Забезпечувалися супровід та оновлення КЕОІ на всіх рівнях обробки та своєчасна відправка інформації на вищий рівень згідно з графіком. Вносилися зміни до програмного забезпечення КЕОІ, що надходили з Головного управління регіональної статистики та Держстату.

Проведено дослідну експлуатацію змін до КЕОІ “ВМД (квартальна)”.

Впроваджено нові КЕОІ фф.№№ 85-К (річна), 1-зерно (місячна), 21-заг (місячна), 11-ЗЕЗ (річна), 29-сг (річна).

Постійно надавалися допомога та консультації працівникам районного рівня. Розроблялися детальні інструкції по роботі з КЕОІ статистичних форм і нанесенню змін до них та надсилалися У(В, С)С у районах (місті).

У 2016 році в У(В, С)С у районах (місті) розроблялися та передавалися засобами електронної пошти на обласний рівень КЕОІ по 54 статистичних формах (річних – 26, піврічних – 2, квартальних – 10, місячних – 16).

Постійно виконувалися роботи по актуалізації загальної сукупності звітуючих одиниць для обробки у 2016 році.

Забезпечувалося проведення відеоконференцій за участю Держстату і Головних управлінь статистики у регіонах та аудіонарад з районними підрозділами.

Забезпечувалася стабільна робота комп’ютерного, мережевого обладнання, друкуючих пристроїв Головного управління статистки та відокремлених підрозділів.

Підготовлені та встановлені додаткові ПК для управління статистики у Лубенському районі, відділу статистики у Хорольському районі.

Виконані роботи по демонтажу, перенесенню до іншого приміщення, монтажу та налаштуванню структурованої кабельної системи та комп’ютерної техніки в управлінні статистики у Миргородському районі.

З метою забезпечення належного захисту інформації, яка передається засобами електронної пошти, були виконані роботи по налаштуванню електронних поштових скриньок в У(В, С)С у районах (місті).

Здійснювався щоденний контроль за дотриманням термінів передачі статистичної інформації з У(В, С)С у районах (місті).

5. Нормотворча діяльність

Протягом 2016 року Головне управління статистики розробило 768 наказів, з них: 433 – про відпустки, 177 – з кадрових питань, 132 – з основної діяльності, 26 – про відрядження.

Нормативно-правові акти, які зареєстровані в територіальному органі юстиції, у судовому порядку не оскаржувались. Акти прокурорського реагування на зареєстровані нормативно-правові акти не вносились.

У 2016 році постійно діючою комісією по перегляду нормативно-правових актів та наказів організаційно-розпорядчого характеру, яка здійснює роботу щодо приведення нормативно-правових актів Головного управління статистики у відповідність до Конституції України та інших нормативно-правових актів України шляхом їх регулярного перегляду, проводилися засідання, в ході яких переглядалися накази з основної діяльності. За результатами перегляду було внесено зміни до 9 наказів та визнано такими, що втратили чинність, 25 наказів.

ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення

1. Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів

Структура Головного управління статистики залишилася на рівні 2015 року та складається з апарату (5 управлінь, 12 самостійних відділів, 1 сектору) та 13 відокремлених підрозділів (3 управління, 7 відділів та 3 сектори).

Станом на 01 січня 2017 року штатним розписом Головного управління статистики передбачено 284 посади, фактично працювало 289 осіб. Статус державного службовця мають 225 осіб (77,9%), із них 63 особи обіймають посади керівників, 162 – спеціалістів, що складає відповідно 28% та 72% (за попередній звітний період – відповідно 25,8% та 74,2%).

По апарату Головного управління статистики штатним розписом передбачено 216,75 посади, фактично працювало 219 осіб, у відокремлених підрозділах – відповідно 67,25 та 70.

Питома вага жінок, які працюють на посадах держслужбовців у Головному управлінні статистики, порівняно з минулим роком майже не зменшилася та становить 94,7% від загальної кількості державних службовців. Посади керівників зайняті жінками на 88,9%, спеціалістів – 96,9%.

Прийом на роботу державних службовців у 2016 році здійснювався в установленому законодавством порядку на конкурсній основі. Усього на посади державних службовців було призначено 2 особи.

На вищі посади переведено 7 державних службовців, 5 – за результатами стажування (до 01 травня 2016 року), 2 – на конкурсній основі, з яких 1 був призначений за результатами конкурсу відповідно до вимог нового законодавства про державну службу.

Впродовж 2016 року в Головному управлінні статистики було звільнено 22 працівника, з них 14 – спеціалістів державної служби. За власним бажанням або за угодою сторін звільнено 10 державних службовців, за скороченням штату – 2, за переведенням на іншу роботу – 2.

Таким чином, плинність кадрів минулого року серед державних службовців становить 3,9% проти 8,5% у 2015 році.

Станом на 01 січня 2017 року кількість державних службовців з вищою освітою ступеня магістра (спеціаліста) становила 211 осіб, або 93,8% від загальної чисельності державних службовців, (в минулому році цей показник становив 94,1%), з яких 13 працівників мають статистичну освіту. Майже всі керівники (62 з 63) мають профільну повну вищу освіту, серед спеціалістів цей показник становить майже 92% (149 з 162). Вищу освіту ступеня молодшого бакалавра та бакалавра мають 14 держслужбовців, або 6,2%.

Дві вищі освіти має 41 держслужбовець (18,2% їх загальної кількості), 1 державний службовець має науковий ступінь кандидата наук, 2 – магістра державного управління.

Аналіз складу працівників за стажем роботи в органах держстатистики області свідчить, що переважна більшість державних службовців – 166 осіб (73,8%) працюють більше 10 років, з яких 49,4% (82 особи) працюють більше 20 років, 25 державних службовців (11,1%) мають стаж роботи в системі до 5 років.

Що стосується вікового складу, то 58 (25,8%) держслужбовців мають вік до 35 років, 76 (33,8%) – від 46 до 55 років, 25 (11,1) – від 56 до 65 років.

На 01 січня 2017 року в Головному управлінні статистики нараховувалось 5 вакантних посад державних службовців, з яких 1 – керівна та 4 – спеціалістів.

З метою здійснення контролю за проходженням державної служби та професійними досягненнями держслужбовців в системі держстатистики області в січнілютому 2016 року проведена щорічна оцінка виконання державними службовцями посадових обов’язків і завдань за 2015 рік.

Із 36 держслужбовців, які підлягали щорічній оцінці, 29 одержали підсумкову оцінку “добра”, 6 – “висока”.

Щорічній оцінці не підлягало з різних причин 200 осіб (працівники, що призначені на посади у звітному періоді, вагітні жінки та такі, що знаходяться у відпустках по догляду за дітьми, та призвані на військову службу).

З метою реалізації Закону України “Про очищення влади”, відповідно до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р, у 2015 році було розпочато проведення перевірок стосовно працівників Головного управління статистики. Всього протягом 2015–2016 років до органів перевірки були направлені запити стосовно 226 осіб. Щодо 225 осіб перевірки завершені та за їх результатами в установленому законодавством порядку підготовлені відповідні довідки.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 “Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” в системі державної статистики області проводиться навчання державних службовців.

Так, у 2016 році начальник відділу статистики у Кобеляцькому районі закінчила Національну академію статистики, обліку та аудиту, здобула ступінь бакалавра за напрямом підготовки “Облік і аудит”, начальник управління збирання даних статистичних спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміністративних даних – Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, здобула ступінь магістра за спеціальністю “державна служба”.

Сорок керівних працівників та шість спеціалістів Головного управління статистики у грудні 2016 року взяли участь у короткостроковому семінарі з питань запобігання і протидії проявам корупції для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, який проводив Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка відповідно до програм, що затверджені та фінансуються Національним агентством України з питань державної служби.

За програмою тематичних короткострокових семінарів пройшли планове навчання у Полтавській торгово-промисловій палаті з питання “Правові та практичні аспекти державних закупівель в Україні” перший заступник начальника Головного управління та начальник відділу фінансово-економічного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер.

Начальник Головного управління та його заступник навчалися за програмами спеціалізованих короткострокових навчальних курсів у ПП “Навчально-консультаційний центр” Полтавської області. Тема навчального курсу – “Знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки”.

Протягом 2016 року головний спеціаліст з питань правової роботи підвищувала кваліфікацію на постійно діючому семінарі по підвищенню ділової кваліфікації працівників юридичних служб області, який проводило Головне територіальне управління юстиції разом з Полтавською обласною радою професійних спілок.

В апараті Головного управління статистики та У(В, С)С у районах (місті) проводилися постійно діючі семінари з питань українського ділового мовлення та запобігання та протидії проявам корупції.

Крім того, протягом 2016 року проводились короткотермінові семінари з актуальних питань.

У квітні 2016 року 10 працівників прийняли участь у Всеукраїнському конкурсі “Кращий державний службовець”.

Головний спеціаліст-економіст відділу поширення інформації, комунікацій із користувачами та громадськістю управління поширення інформації та комунікацій визнана лауреатом першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець у 2016 році” у номінації “Кращий спеціаліст”.

Державні службовці апарату Головного управління статистики та У(В, С)С у районах (місті) підвищують ділову кваліфікацію без відриву від виробництва по 20-30-годинній програмі, а також шляхом самоосвіти.

Протягом 2016 року 5 працівників пройшли стажування на вищих посадах.

За звітний період в Головному управлінні статистики пройшли виробничу та переддипломну практику 16 студентів різних вузів.

За багаторічну і сумлінну працю в органах держстатистики області та у зв’язку з ювілейними датами, професійними святами у 2016 році 19 працівників нагороджені Почесними грамотами державних органів влади, органів місцевого самоврядування та Головного управління статистики.

2. Запобігання та протидія корупції

Протягом 2016 року в Головному управлінні статистики проводились систематичні заходи профілактично-роз’яснювального характеру з державними службовцями, направлені на попередження порушень вимог антикорупційного законодавства.

Забезпечувалося функціонування та оновлення розділу “Запобігання проявам корупції” на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

З метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог Закону України “Про запобігання корупції” в інший спосіб, а саме подання недостовірних даних у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік, були проведені службові розслідування.

Із початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій був проведений перший етап електронного декларування для службових осіб, посади яких належали до посад державної служби категорії “Б”. У Головному управлінні статистики всі декларанти своєчасно подали зазначені декларації.

3. Результати фінансової діяльності

У 2016 році фінансування Головного управління статистики здійснювалося за бюджетними програмами:

– 1207010 “Керівництво та управління у сфері статистики”;

– 1207030 “Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя”.

Обсяги видатків державного бюджету у 2016 році (з урахуванням змін) були затверджені в сумі 18100,2 тис.грн, у тому числі:

– загального фонду – 17690,7 тис.грн

– спеціального фонду – 409,5 тис.грн

Співвідношення видатків загального фонду складали: оплата праці та нарахування на неї – 93,43%, оплата енергоносіїв – 5,05%, утримання Головного управління статистики – 0,27%, щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 1,25%.

Що стосується видатків спеціального фонду, то вони розподілилися так: оплата енергоносіїв – 47,03%, утримання Головного управління статистики – 51,87%, оплата податків  – 1,10%.

Протягом 2016 року вживались усі можливі заходи з метою оплати в повних обсягах спожитих енергоносіїв, щоквартальної плати домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя, інших витрат, а саме: вносилися зміни щодо перерозподілу асигнувань загального та спеціального фондів бюджету між кодами економічної класифікації видатків.

Станом на 01 січня 2017 року по загальному та спеціальному фондах кредиторська заборгованість відсутня. Дебіторська заборгованість за доходами в сумі 43,7 тис.грн рахувалась по спеціальному фонду (плата за оренду).

 

 

Дата останньої модифікації: 4/04/2017